MISJA/CELE

Wszystkie Trzy Pestki mają doświadczenie w pracy z polskimi dziećmi lub młodzieżą za granicą, a ponieważ bliska jest im polska kultura i sztuka oraz prawo postanowiły, że celami powołanego przez nie Stowarzyszenia będą:

 1. działalność oświatowa w zakresie integracji międzykulturowej;
 2. propagowanie i upowszechnienie wiedzy z zakresu integracji międzykulturowej
  z jednoczesnym położeniem akcentu na wzmacnianie tożsamości kulturowej;
 3. działalność na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej dzieci mieszkających
  w Polsce i w innych krajach świata;
 4. edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie tożsamości kulturowej;
 5. organizowanie i realizacja projektów z zakresu edukacji poprzez sztukę i integrację;
 6. propagowanie wiedzy z dziedziny kultury i sztuki;
 7. promocja i przedstawianie kultury polskiej i europejskiej przez jej dorobek kulturowy;
 8. działalność na rzecz rozwoju alternatywnych metod edukacji przez sztukę i działania warsztatowe oraz wydawnicze z tym związane;
 9. działalność na rzecz wspierania  projektantów wzornictwa przemysłowego;
 10. propagowanie i poszerzanie wiedzy o prawach obywatelskich oraz podstawowych zagadnień prawnych;
 11. budowanie podstaw właściwych relacji międzyludzkich poprzez upowszechnianie idei komunikacji pozbawionej przemocy, opartej na dialogu, współpracy i szacunku;
 12. działalność na rzecz zagadnień związanych z ekologią;
 13. współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami naukowymi, badawczymi, uczelniami oraz organizacjami działającymi na rzecz edukacji, sztuki, integracji, ekologii, tożsamości kulturowej, praw obywatelskich oraz podstawowych zagadnień prawnych;
 14. współpraca z artystami.

W związku z tym Trzy Pestki założyły, że wskazane cele będą realizować przez:

 1. organizację i realizację przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze ciągłym;
 2. działanie na rzecz podnoszenia jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych;
 3. działanie na rzecz podnoszenia kompetencji kadry pedagogicznej i specjalistycznej
  w szkołach i placówkach oświatowych;
 4. wspieranie przedsięwzięć edukacji osób dorosłych;
 5. prowadzenie szeroko pojętej działalności wydawniczej na rzecz kultury, utrwalenia tożsamości narodowej, integracji i ekologii;
 6. organizację warsztatów, szkoleń, wydarzeń plenerowych jednorazowych lub cyklicznych polegających na edukacji przez zabawę i sztukę dla dzieci i młodzieży;
 7. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej w zakresie społeczno-oświatowym i kulturowym;
 8. współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, mediami w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia;
 9. organizację i realizację projektów społecznych, edukacyjnych, naukowych
  i kulturalnych oraz ekonomicznych;
 10. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i wykładów;
 11. wspieranie i organizację wydarzeń społecznych;
 12. realizację projektów edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, polskich
  i zagranicznych, w szczególności związanych z ochroną i promocją polskiej kultury
  i historii.